Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

 A Balaton Akadémia 150. nyilvános rendezvénye

Keszthely  2003. március 8 . Kastélymúzeum

[az ott készült képek]

Emlékeztető

         A találkozóra  kiküldött 100 meghívó (postai és elektronikus levél útján )  8 kivételével eljutott  a  Balaton Akadémia barátaihoz.  41 -en fogadták el meghívásunkat, 11-en írásban  válaszoltak, a többiek személyesen ill. telefonon  jelezték, hogy a részükre nem alkalmas az időpont a találkozásra. Előzetes hírt adott a Magyar Távirati Iroda  (Sarusi Mihálynak külön köszönet)  riportot készített a Magyar Rádió, s rendezvényünkről többórás felvételt, s interjukat készített a Hír TV. Miután a meghívottak meghallgatták dr. Czoma László  volt  országgyűlési képviselő, a Kastélymúzeum igazgatójának köszöntőjét, dr. Szijártó István a Balaton Akadémia alapító igazgatója  beszélt  a tanácskozás  céljáról. A jelenlevők  néma felállással adóztak a BA elhúnyt tanárai és támogatói emlékének, majd  az elmúlt évtized könyvének választott Könyves sors-magyar sors c. művet, Püski Sándor és párja: Zoltán Ilona munkáját  méltatta

dr. Kellermayer Miklós  orvosprofesszor, a pécsi egyetem tanára. A köszöntés nemcsak az ünnepeltnek, -hanem Csoóri Sándort  idézve: "a magyarság sarokbaszorított, de sértetlenül megőrzött jószellemének is szól." A BA emlékérmének és  Várhelyi György  szobrászművész Tessedik Sámuelről készített bronzplakettjének átvétele után,  Püski Sándor -akinek ölelése, kézfogása ténylegesen is továbbítja számunkra  Németh László, Kovács Imre, Féja Géza, Somogyi Imre,Veres Péter, Szabó Pál, Kodolányi János, Illyés Gyula  kézfogását- válaszolt a köszöntésekre,  s megajándékozta a jelenlevőket  a könyv egy-egy példányával, dedikálva azt a résztvevők számára.

Szijártó István megköszönve, hogy a Kastélymúzeum a Balaton Akadémia második évtizedének inditásakor otthont biztosít a  Táj és magyarságkutató Intézetnek, ismertette az előzetes szóbeli és írásbeli javaslatok alapján kialakult munkatervet.

A magyarságtudomány  XX. századi eredményeinek / Gragger Róbert, Bartucz Lajos, Eckhardt Sándor, Németh László, Teleki Pál, Horváth János, Kerényi Károly, Szekfű Gyula, Ligeti Lajos,  Bibó István és mások munkáinak összefoglalásaként az 1991 ben kiadott -szerk. Kósa László-

A  magyarságtudomány kézikönyve (szerzők: Kósa László , Kiss Jenő,  Szegedi Maszák-Mihály, Kőszeghy Péter, Gergely András, Szemerkényi Ágnes) nem tartalmazhatott sok olyan témát, mely az elmult években kérdéssé fogalmazódott, s az új évezredben nem halasztható  megválaszolásuk. A hagyományos hungarológiai szakterületek bővülése, a tudományterületek közötti átfedések  újszempontú közelitése  adhat a Balaton Akadémia számára  értelmes feladatokat.

Az 1989-ben az Eötvös Collegiumban alapított Mediterrán Műhely (latin, olasz, ó- és újgörög, máltai, ciprusi) nyelvi, művelődéstörténeti ,  s élő kapcsolatokra építő munkáka ( Papp Árpád kandidátus c. főiskolai tanár vezetésével) az 1993-ban Vörösberényben megalakitott Lóczy Lajos  földrajzi  munkacsoport ( a környezetvédelem és marketing szempontokra is figyelő, a HUNGEO '96-al a magyar geográfusok és földrajztanárok első találkozóját megszervező , fiatalon elhúnyt  Hajdú Moharos József kandidátus vezetésével) az 1994-ben alapított  Németh László irodalmi munkacsoport  tevékenységét -elsősorban a Balatonra figyelve- művelődéstörténeti területekre is kiterjesztettük. (Németh István Péter költő és Szijártó István irodalomtörténész  kandidátus vezetésével)

(Az elmúlt évtized 149 nyilvános rendezvényének , száznál több képzőművész kiállításának, a  BA könyvsorozata több mint 30000 példányban kiadott 53 kötetének,  a száznál több főiskolai (Gábor Dénes Főiskola) és 20 másoddiplomának  (Debreceni Egyetem) ezek a szakmai műhelyek voltak az erjesztői és gazdái.)

Ez a munka folytatható- állapították meg a jelenlevők, azzal a megjegyzéssel, hogy graduális képzés helyett az első években posztgraduális képzésre kell törekedni itt Keszthelyen. ( Apor Vilmos Főiskolai együttműködés -etika)

Az új feladatokról:- a népegészségügy gondjai, a  fenyegető elvénülés itthon (és a gazdag nyugati országokban is!) az ország lakóinak  aggasztó lelki állapota,  az értékrendszer általános zavara- Fekete Gyula Magyar Örökség-díjas író, dr.Andrasofszky Barna  főorvos, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, dr.Kellermayer Miklós egyetemi tanár beszéltek.

A  Balaton Akadémia  most létrehozott Stein Aurél - keleti kapcsolatok műhelyének vezetője: dr. Bárdi László egyetemi tanár, a pécsi egyetem Ázsia Centrumának igazgatója beszélt. A magyarság keleti gyökerei,  nagy tudósaink, köztük az  angol lordként elhúnyt névadó életműve az új évezred gazdasági és politikai realitásai is indokolják a foglalkozást a keleti kapcsolatokkal, éppen az Európai Únió és Távol-Kelet közötti hídépitést is segítve. És persze a keleti  értékrendben első helyen álló szolidaritás, barátság,szeretet -szemben a pénz és siker primátusát hirdető ma divatos eszményekkel. (Április 26.-án  szombaton 11 órakor a Kastélyban tervezzük az első tanácskozást az Európai Únió Ázsia-politikája, s ebben Magyarország lehetőségei címmel)

A Kárpát-medence területénél, népességénél tágabb földrajzi értelmezésben ( Teleki Pál és Rónai András  kutatásai nyomán, indoklásukat elfogadva) egy teljesebb Közép-Európa koncepció alapján Lengyelországot, Bulgáriát és a Balkánt is  ideszámitva- legalább 12 ország kulturális együttműködését segitheti a "Keleti Golf-áram "-Közép-Európai művelődési együttműködés- munkacsoport.  

Németh László a padovai, bolognai egyetemeken tanult diákokra, a peregrinációra, Krakkó, Prága  egyetemeinek (s nyilván a hajdani  Nagy Lajos király által Pécsen, a  Zsigmond által Budán, a  Mátyás király által Pozsonyban alapított,  megszűnt egyetemeinkre is gondolunk)- félezer éve együtt tanult diákjaink életére, a tudás keleti Golf-áramának  népeinket felmelegítő erejére gondolt. Erre, s a jövendő feladataira - benne az  Európai Unióhoz való csatlakozás  közös gondjaira- akarjuk felhívni  a figyelmet. 

A közös munkához ezideig  a lengyel műhely , a Cseh Centrum, a Szlovák Intézet érdeklődését, együttműködését nyertük  meg. Karol Wlachowsky a Szlovák Intézet igazgatója, a Pázmány Péter Egyetem vendégprofesszora, beszélt Keszthelyen a feladatokról, s a várható nehézségekről. (Május -június folyamán tervezünk egy tanácskozást e tárgykörben.) dr Csepinszky Béla  (Veszprémi Egyetem Georgikon Kar)  beszélt egy diákjaival már hónapok óta végzett műhelymunkáról, melynek célja - Párizs segitségével- az agrárinformációkat napi gyorsasággal juttatni el a hazai érdeklődőkhöz. (Az EU News így magyarul EU- Georgikon néven az Ő szerkesztésében hetente jelenik meg) dr Erdélyi Zsuzsanna Kossuth- és Magyar Örökség-díjas néprajztudós is ezt a magyart, szlovákot, románt, svábot, szerbet emberi értékei szerint minősítő , népeink és szellemi embereink  együttműködését szorgalmazó gondolatot hangsúlyozta, melynek nincs becsületes alternativája. 

A további hozzászólásokban dr. Kiss Lajos Hévíz volt polgármestere, a Hévíz Kulturájáért Alapítvány elnökeként ajánlott segitséget, dr Szabó Imre a Balaton Szövetség elnöke, Keszthely volt  polgármestere,  a kapcsolati tőke fontosságát hangsúlyozta, a hetvennél több Balaton-parti település polgármesterével való együttműködés lehetőségére utalva. Makarics Adrienne a Balaton Akadémia  tanára,  az Európai Uniós pályázati lehetőségekről, gyakorlati teendőkrő beszélt. Németh István Péter  a világirodalom legszebb borverseit ( a magyar irod borverseit Borággal áldlak címen 40.kötetünkben adtuk ki)  tartalmazó nyárra megjelenő új 57.kötetünkhöz kért figyelmet. 

dr. Czoma László utolsó hozzászólóként megerősítette, hogy  a Helikon Kastélymúzeum szívesen látja a Balaton Akadémiát, nemcsak otthont biztosit, de igyekszik mindenben segíteni is az elképzelések megvalósulását. 

Az írásban küldött hozzászólások a közös, a szellemi  Európa felé törekvés fontosságát hangsúlyozták  (Habsburg Ottó) a magyarság értékeinek Európa számára történő bemutatását, az összmagyarság értékeiért érzett felelősséget (Vofkori László- Székelyudvarhely, Horváth Gergely-ELTE, Ligetvári Ferenc -Gödöllő, Rétvári László-Sopron, dr. Fekete Gyula- KSH) Ezt erősítették meg telefonon ill. személyesen  a másirányú elfoglaltságuk miatt távolmaradt Csoóri Sándor, Papp Ápád, Csonka Béla, Dobó Márta, Csernák Árpád, Tavaszy Noémi, Pap András, Fáy Árpád, valamint  Schulek Ágoston, Papp Lajos, Sándor József,  Mózsa Szabolcs, Bauer Győző,  Rosta István, Milinkó István professzorok .

Köszönöm ezt mindnyájuknak, s természetesen  a 41 jelenlevőnek. Ezúton köszönöm meg a Kastély vezetőinek vendéglátása mellett dr. Mózsa Szabolcs és Ujváry György támogatását, mely lehetővé tette találkozónkat.

Összefoglalva: építhetünk a Balaton Akadémia első évtizedének munkájára, van érvényes üzenetünk a térség lakói, nemzetünk, Közép-Európa népei, az Európai  Unió és minden jóakaratú ember számára.

                                            A következő 3 évre vállalt feladataink:

8-10 könyv kiadása - négy jelenleg már szerkesztés alatt. ( A BA könyvsorozata ezzel 60 kötet fölé kerül.)

24-26 nyilvános tanulmányi nap, tanácskozás. (Műhelyeink programjai szerint )

Honlapunk frissitése és folyamatos karban tartása. (www.balatonakademia.ngo.hu)

Igény szerint humán jellegű másoddiplomás képzés szervezése.

Együttműködés a térség minden szervezetével, a Georgikon kar oktatóival.

A pályázatokhoz, szerződésekhez, adományokhoz szükséges jogi személy a Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület. (bírósági bejegyzés száma  2590.  ideje 2001.okt.9.

Somogy megyei Bíróság pk.60.172/2001/2.sz. APEH szám: 18774771-1-14) 

Az ehhez szükséges személyi feltételeink adottak. Elhelyezésünk a Kastélymúzeumban az igazgató úr  igérete szerint megoldott. Levélcímünk 8360.Keszthely, Kastély u.1.

Az e-mail cím:  iszijarto@ freemail.hu. a telefonszám: 06-30-2378079

Pénzügy: a működéshez minimálisan szükséges évi 3 millió ft megszerzését  az elnökök tanácsát, a professzorokat,  a kapcsolatépítésre, a médiakapcsolatok szervezésére felkért vezetőket és a gazdasági szakembereket képviselők-operativ bizottsága igyekszik biztositani. A csoport tagjai: Farkas Márta, Makarics Adrienne, dr. Sáringer Gyula, dr Czoma László, dr. Csepinszky Béla,  és dr. Szijártó István .

A feladatok függvényében az operativ csoport kooptálással bővíthető. )

A Balaton  Akadémia Tanácsának  jelenlevő tagjai  a  Táj és Magyarságkutató Intézet programjait, a következő 3 év terveit, egyhangulag támogatták.

lejegyezte dr. Szijártó István

Vissza a lap tetejére