Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

MEGHÍVÓ

A BALATON AKADÉMIA nyilvános tanulmányi napján

2006 január 28.-án, szombaton 11.00 és 13.00 között

folytatjuk beszélgetésünket a Duray Miklós találkozón

megkezdett témákról, a politikai pártok érdekeinél fontosabb

nemzeti kérdésekről.

I. A KÉSZ keszthelyi szervezetének munkájáról

Krupláné Nagy Ágnes elnök ad tájékoztatást.

II. Előzetes bemutató előadást hallanak a "Sodródás helyett" – a Százak Tanácsa ajánlásai a politikának című kötetről.

III. Az EU-GEORGIKON agrárinformációs munkacsoport  

kétéves működése alatt 124 magyar és francianyelvű hírlevelet adott ki, kétheti rendszerességgel tette közzé a hazai és a francia gazdák számára a legfontosabb információkat. A munkacsoportot alapító-vezető dr. Csepinszky Béla tájékoztat a jelenlegi helyzetről.

Helyszín: a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum.

Mindenkit szeretettel várunk!

Barátsággal: dr. Szijártó István elnök


Emlékeztető

a Balaton Akadémia 2006 január 28.-i rendezvényéről.

Keszthelyen, a Kastélyban terveink szerint először a KÉSZ elnökét,

Krupláné Nagy Ágnest hallgattuk meg, majd az EU-Georgikon agrárinformációs munkacsoport tevékenységéről, vállalt feladatairól, s a 118 megjelent hírlevélről beszélt dr. Csepinszky Béla. Ezután dr.Kellermayer Miklós tartott előadást a nemzet (és az emberiség ) előtt álló legfontosabb teendőkről

Következő találkozóink időpontjai:.

Febr.18. 11.00 (Sodródás helyett –a Százak Tanácsa ajánlásai a politikának)

Márc.25 szombat 11.00 Ápr.29 szombat 11.00

Tervezett programjaink között van Kocsis István Szent Korona könyvének köszöntése, az Erdély 1940-44 c kötet bemutatása, (dr.Csite András) a Bethlen Gábor alapítványt bemutató könyv (Bakos István), Blasszauer Róbert:Kis Sváb -Törökország (BA könyvek 63)  Németh István Péter: Tündéres Badacsony (BA könyvek 62) c. könyveink. Fekete Gyula új könyve, Főtisztelendő Kozma Imre és Sándor József sebészprofesszor előadásai, a Balaton Akadémia három éve Keszthelyen - a BA. elnöki és professzori tanácsának nyilvános ülése, áprilisban közhasznú egyesületünk közgyűlése.

 Május 26-28 között „ Pannónia dicsérete –költők, szerkesztők, fordítók  VIII.

. . nemzetközi találkozójával” zárjuk tavaszi keszthelyi találkozóink sorát.

Mindenkit barátsággal hívunk találkozóinkra!

dr.Szijártó István elnök


Sodródás helyett

A Százak Tanácsa

ajánlásai a politikának

2006

A KÖTET ÁRA: 1200 Ft

 

KÖNYVBEMUTATÓK

>>> Magyar Kultúra Alapítvány <<<

Székháza

Budapest I. Szentháromság tér 6.

2006 február 2-án,

csütörtökön 1500

 

  >>> ARCVONAL IRODALMI KÁVÉHÁZ <<<

Budapest V., Harris köz 3

2006 február 6.-án,

hétfőn 17.00

 

>>> Balaton Akadémia <<<

Helikon Kastélymúzeum

Keszthely

2006 február 18-án,

szombaton 1100

 

>>> CSEMADOK KÖZPONT <<<

Pozsony

2006 március

 

>>> BÁNFFY KULTURÁLIS KÖZPONT <<<

 Lendva

2006 március

 

>>> VASZARY KÉPTÁR  <<<

Kaposvár, Fő u. 12

2006 február 10.

péntek 16.00

 

Tervezünk  további pécsi, gödöllői és több fővárosi bemutatót is a 2006-os évben.

 

 

A kötet írásaiból …

 

Mit kellene tennie a pártpolitikának, a társadalomnak a nemzeti megmaradásért, a magyarság jövőjéért? - …itt van az ideje annak, hogy “vissza-magyarosodjunk!”
 ~ (Csoóri Sándort idézve) a Szerkesztő

A diplomáciainak mondott óvatosság, személyes sérthetetlenségünk mindenek felettisége, a pozíciók és kitüntetés-várományok elvesztési félelme: a mai apokalypszisben halálosan vakmerő gyávaságnak bizonyul. ~ Hegedűs Lóránt

… érték a szó és a tett egysége, ami vissza-vezethető a második isteni személy megtestesülésére, hiszen a Logos testté lett, hús-testté, emberré, és közöttünk lakozék ~ Bolberitz Pá

Nem, én azt mondom, hogy nem az ember, hanem Isten alkotta ezt a világot. ~ Papp Lajos

…három millió nyomorban élő ember van Magyar-országon és három millió szegény ~ Kozma Imre

Az elvénülő társadalom közéletét sűrűn átszövik a közelgő elmúlás érdekviszonyai. Eltompul az új iránti érzék, kevés a hajlandóság az áldozatra, s a távlati érdekek, a jövő gondjai, szükségletei fokozatosan háttérbe szorulnak. ~Fekete Gyula

…el kell érni, hogy legyen elég gyerek! A második legfontosabb program, hogy a gyermekek lelkében küldött isteni ajándék, a tehetségük a lehető leghaté-konyabban legyen kiművelve. ~ Kellermayer Miklós

A nemzetért felelősséget érző tehetség szükségálla-potának idejét éljük…. ~ Mózsi Ferenc

A Szentkorona-tagság …az országlakosi magatar-tásban a mellérendelés és nem az alárendelés elvének az érvényesülését segítette elő ~ Kocsis István

A társadalom: nem egyenlő (¹) az állammal!
Az alkotmány: sem egyenlő (¹) az alaptörvénnyel!
És a társadalmasítás sem volt egyenlő (¹) az államosítással. ~ Fáy Árpád

Egy régi, sokatmondó meghatározáshoz nyúlok vissza, amely szerint “a nemzet a kultúrában kons-tituálja magát”. Konstituálja, azaz határozza meg, alkotja meg magát. Régen a konstitució ’alkotmányt’ is jelentett, tehát a fenti meghatározás tiszta magyar szóra fordítva a következőképpen hangzik: a kultúra a nemzet alkotmánya. ~ Albert Gábor

“A barlanglakó ősember kultúrlény volt, a technikai civilizáció embere nem szükségképpen az, csak, mert rendelkezik a civilizáció eszközeivel.” ~ (Kodolányit idézve) Czakó Gábor

Az élet nehéz! Ettől érdemes komolyan venni. (Hol van már a régi virtus?) ~ Kisida Elek

1989 - A magyaros hang lényegében Kodály és Bartók művészetében is egyre inkább bűnnek és árulásnak minősült. ~ Balassa Sándor

Az ember egészsége, testi és szellemi jóléte a társadalmi, gazdasági haladás alapvető tényezője. ~ Mikola István

Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának fontosságát, az ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszteni és nyerni. ~ Schulek Ágosotn

A fejlettebb EU-s országoknak pedig éppen az az érdeke, hogy minél tovább használhassanak bennünket olcsó, pótlólagos erőforrásként. Nem véletlen, hogy Schröder kancellár rögtön a csatlakozás után odavághatta az újonnan belépők képébe, hogy  „az EU nem azért van, hogy őket felzárkóztassa”! ~ Csath Magdolna

Egy éve gyarmatként Egy esztendeje vagyunk az Európai Unió tagja. ~ Györffy László

… egyre világosabb:  a magyar föld ügyében elkerülhetetlen a perújrafelvétel, ha egyáltalán van még rá mód. ~ Somodi István

A lényeg azonban az, hogy a banktőke mindent megtett a föld megszerzése, illetve a parasztok cseléddé változtatása érdekében. ~ Práczki István

…ami ma … a mezőgazdasággal és a vidékkel történik, az ellentétes a magyar társadatom, a nemzet érdekeivel, a józan ésszel, de még az EU agrár- és vidékpolitikájával is. ~ Ángyán József

Földosztás helyett újabb föld(től) fosztás Magyarországon ~ Tanka Endre

Trianonról 85 év után ~ Vigh Károly

De hová lett a magyarság? ~ Bartis Ferenc

Ha létrejönne a nemzet alkotmányjogi fogalommá tétele, akkor már össznemzeti alapon lesz kezelhető a nemzetegyesítés bármely kérdése ~ Csapó Endre

Soha át nem élt érzés volt egy népet szabadnak látni. Látni, ahogy árad, hömpölyög az utcákon. Huszonnégy óra alatt olyat árult el magáról, aminek az előjeleit nem látta senki. (’56) ~ Csoóri Sándor

A magyar állam és a magyarság szálláshelyei különváltak, de a történelem és a kultúra közös maradt. ~ Pozsgay Imre

Itt élned kell! Itt az idő, a magyar nemzet újraformálásának ideje. ~ Dobos László

A rendszerváltozás után derült ki igazán, hogy mit jelent a cinkosságon alapuló “társadalmi szerző-dés”. Mert az új rendszerben is működőképes maradt. ~ Duray Miklós

Cselekvő nemzetpolitikát ~ Bába Iván

Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata, az állampolgárság a modern világ elfogadott eszköze, hogy kifejezze az összetartozást. ~ Százak Tanácsa

 

Vissza a lap tetejére