Vissza a nyitó oldalra


A Balaton Akadémia "Laus Pannoniae - Költők, fordítók, szerkesztők XI. nemzetközi találkozóján" 2010 júniusában a Kastélyban volt Papp Árpád utolsó nyilvános felszólalása:






Kaposvári temetésén a barátok nevében Szijártó István búcsúzott Tőle:

Szeretett Család, Nagyra becsült Barátaim, Tisztelt Gyászolók!

Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva Papp Árpád elárvult barátai nevében búcsúzom. A legjobb és legtisztább embertől, akit ismertem, akit olyan sokan szerettünk, tiszteltünk.

Elvitte a szíve. A szíve, mely mindig mindnyájunkért dobogott, értünk is perelt, szívműtétjei után még indulatosabban, bár tudta, hogy „Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt, vagy szeret. Tüzes, gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szekerek…”Most „belefáradt az elragadtatásba, a kétségbeesésbe, a reménykedésbe.” (Czeslaw.Milos)

S mi itt maradtunk gyászoló feleségével: Magdival, Gábor és Balázs családjaival az immár nagyra nőtt négy unokával, mi fogadott testvéreid, barátaid – akik valamennyien nagyon szerettünk Téged.

Hozom a Somssich-Táncsics Gimnázium idős és ifjabb diákjai, régi és mai tanárai utolsó köszöntését, az Eötvös Collegium, a Balaton Akadémia, a Százak Tanácsa, a Márciusi Charta, egy virtuális Magyarország, szellemében és erkölcsében Hozzád méltó nagyobb közösségének főhajtását is. A szellemi Magyarország sok jelese, a világban élő sok magyar és külföldi íróbarátod is tudja, hogy tagja vagy a Haza temészetes nemességének a „nobilitas naturalisnak”.

Papp Árpád emberi minőségében, tudományos munkásságában, kivételes tehetségű költői-műfordítói érzékenységében, fegyelmezetten szolgáló tanári hivatásában, megvesztegethetetlen közéleti erkölcsében egyaránt dísze volt a magyarságnak, s az emberiségnek.

Címzetes főiskolai tanárként, az Eötvös Collegium tanáraként, az irodalomtudományok kandidátusaként, is mindenkinek csak Papp Árpád tanár Úr voltál, az, aki mindenkit meghallgatott, minden hozzá vitt írást elolvasott, akinek mindenkire volt ideje, mindenkihez volt jó szava. Válladra vettél minden gondot, s bár roskadoztál alatta, szívedre vetted országnyi romlásunk keserveit is.

Athén, Chiosz, Róma, Palermo, Mazaro dell Vallo,  Trapani mediterrán konferenciáin  láttam: vadidegenek néhány mondatod után szeretettel fogadtak testvérükké, megérezve a belőled sugárzó tisztaságot. Krétán, Heidelbergben, Szófiában, Krakkóban, Máltán és Moszkvában is Somogyaszaló gyermeke voltál, a kaposi Táncsics Gimnázium és az Eötvös Collegium neveltje, aki mindenüvé vitte magával hazai gondjainkat, s utolsó leheletéig foglalkoztatták szülőfaluja, fölnevelő Alma Matere, s Városa gondjai is, - őrizte a Húsvétra kimeszelt házak tisztaságát.

Miként a múltat is csak az idő kerekíti korokká – az ember örökös kísérletezését, is csak a halál rendezi életművé. Papp Árpád életműve immár lezárult.

Költészete a szeretet és az Életet tisztelő remény költészete és a tudásé, hogy a XXI. század Európája nem szűzföldeken épül, hanem elfelejtett kincseket, üszkös romokat rejtő földön, ahol istenek, hősök tetemei és fel nem robbant bombák vannak. A Trianonban végzetesen megcsonkított Haza, a doni halottak, akiknek olvasatlan tábori lapjaival házal a szél, a budapesti utca kockaköveiből épült barikádok, a kockakövek öt oldalán biztos jelével a halálnak – „szilánk a lábban és az emlékezetben…”

Költészetének, fordítói, tudományos és tanári munkájának, „mediterrán tűzhelyének” alfája és ómegája a jóakaratú emberek kézfogása, a nemzeti összefogás a tisztesség parancsa szerint, örök értékek mentén.

Évtizedekkel a politikusok előtt tudta, s hirdette: hogy a Moszkvai Kreml toronyórája nem mutatja megbízhatóbban az időt, mint a somogyaszalói református templomé, vagy a drávaszögi Haraszti rommá lőtt templomáé.

Tudta, hogy várost, országot, nemzetet sohasem a harctéren, hanem sokkal inkább a szívekben veszítenek és veszejtenek el.

Indulatai is –mint Ritszosz Filoktéteszének ama három lándzsája „a Krisztus oldalát átjárt, a halált legyőző megszentelt lándzsa, Szent György sárkányölő lándzsája, a Grál legenda gyógyítva sebező és sebezve gyógyító lándzsája” –minket,- értetlenkedő, nehezebben eszmélő barátait- óvtak, óvnak: balhitektől, eszmék zsibárusaitól.

Tisztelt Gyászolók,

„Mély értelmű, emberi kötelességünk nem az, hogy megfejtsük és megvilágítsuk Isten útjának ritmusát, hanem, hogy hozzáigazítsuk, ahogy futja erőnkből, parányi múlandó életünkét. Mert csak akkor sikerülhet minékünk, halandóknak elérnünk valami örökkévalót, ha társul szegődünk a Hallhatatlanhoz, ha munkatársai leszünk…” kedves írója: Nikosz Kazantzakisz írta ezt. Papp Árpádnak ez sikerült.  Ő élete minden percében tudta, hogy „Isten birodalma az emberekben lakik” (Lukács)- ezért szeretett Bennünket. Mi pedig koporsója mellett állva a gyász óráiban legyünk büszkék erre, emeljük fel fejünket, keressük egymás tekintetét.

Arcát, szavait, mozdulatait idézzük fel, gazdag, szép életét lássuk: ahogy mesélt az emberiség ősi mondókáiról, így hódítva meg a Jót. 

Papp Árpád immár „Gilgames, Hektor, Roland a végtelen birodalom, s az elhamvadt városok védői közé került.” (Zbigniew Herbert)

A jó Isten adjon Neked örök nyugodalmat, s adjon vigaszt szeretteidnek.

(Szijártó István)



Emlékeztető

 

A Balaton Akadémia 2010 aug. 28.-án Keszthelyen a Kastélyban Papp Árpádra emlékezett. A költő, műfordító, tanár meghatározó személyisége volt 1991 évi alakulása óta egyesületünknek. Haláláról szinte mindenütt megemlékeztek – mi életére szeretnénk mindig emlékezni, emlékeztetni.

Philippe de Chalendar karnagy, csellóművész Bach szvitteket adott elő, méltán aratva nagy sikert. Csernák Árpád író,színművész Papp Árpád verseket tolmácsolt, Mózsi Ferenc új kötetéből olvasott fel, s ajánlásokat fogalmazott meg a kulturális kormányzat számára. Albert Gábor Székely János verset idézve csatlakozott Papp Árpád emlékének méltatásához. Biczó Gábor Bartók magyar népdalfeldolgozásaiból játszott klarinéton – méltó szép zárását adva a két órás programnak, melyre ezúttal huszonnyolcan érkeztünk tizenkét településről. (Keszthely, Badacsony, Ábrahámhegy, Balatonfűzfő, Balatonszárszó, Kötcse, Kaposvár, Budapest, Budakeszi, Nógrádbercel, Párizs és Brüsszelből két kiskorú - javítva a jelenlevők korátlagát)

 

Őszi találkozóinkra is mindenkit barátsággal várunk!

Szijártó István











 Vissza a lap tetejére